• slidebg120let-zkusenosti

NOVINKY

Druhy vytápění domů

04.04.2016

Řešení, které snižuje výdaje za energie, zajímá každého, kdo se chystá stavět dům či rekonstruovat starší. Také výběr vhodného zdroje tepla pro byt může přinést významné provozní úspory.

Dnešní zdroje tepla

V současnosti existuje devět druhů využívaných topných médií. Následující přehled popisuje jejich výhody a nevýhody bez ohledu na cenu:

  • Uhlí. Zákon o ochraně ovzduší přiměl výrobce kotlů nabízet na trhu zařízení  s takovými technologiemi, které zásadním způsobem snižují někdejší velmi vysokou míru znečištění. Relativně levné palivo pro vytápění domácností tak ztratilo výraznou nevýhodu předchozích desetiletí. Obecně lze tvrdit, že moderní kotel na uhlí s emisní třídou 4, fungující na principu zplyňování a případně vybavený automatickým podáváním paliva k hořáku, produkuje mnohem méně spalin, než starší klasický kotel na dřevo.
  • Dřevo. Zákon o ochraně ovzduší a požadavek uvádět na trh jen ta spalovací zařízení, které odpovídají emisním třídám 4 a 5, zásadně změnil také vybavení kotlů na dřevo. Evropské požadavky na tuto oblast navíc předpokládají, že ve dvacátých letech budou na trhu zařízení na spalování tuhých paliv jen v současné nejvyšší emisní třídě 5. Někdejší znečištění při topením dřevem se tak prakticky stává minulostí. Od ledna 2014 nesmějí být v prodeji kotle emisních tříd 1 a 2 čili ty, jejichž spalování produkovalo vysokou míru zněčištění ovzduší. 
  • Biomasa resp. tuhá biopaliva. Zmíněné zákonné požadavky na emise platí samozřejmě také pro topení dalšími palivy rostlinného původu, proto moderní kotle a celé systémy od dodávky paliva k hořáku přes nádrže na akumulaci tepla nejenže vykazují velmi nízké zplodiny, ale mohou být natolik automatizovány, že jejich obsluha je srovnatelná s obsluhou plynových či elektrických topidel. O všech moderních zařízeních platí, že vyžadují pravidelnou údržbu a často také palivo (například pelety) potřebné kvality, aby se hořák nezanášel. 
  • LTO (lehký topný olej). Míra znečištění ovzduší je nízká. Požadavky na údržbu jsou nízké. 
  • Propan (plyn). Míra znečištění ovzduší je nízká. K výhodám patří snadné ovládání při topení i pouhém přitápění. Požadavky na údržbu jsou nízké.
  • Zemní plyn. Míra znečištění ovzduší je nízká, obsluha ve všech režimech velmi snadná. Požadavky na údržbou jsou velmi nízké.
  • Elektřina. Míra znečištění místního ovzduší je velmi nízká, obsluha velmi komfortní. Požadavky na pravidelnou údržbu prakticky odpadají. 
  • Tepelné čerpadlo. Míra znečištění ovzduší je zanedbatelná, obsluha komfortní, údržba minimální.
  • Solární systém. Míra znečištění ovzduší není žádná, obsluha je komfortní, údržba minimální.